Algemene voorwaarden

Alle illustraties (onder andere op deze site en Facebook en alle andere mediavormen) blijven altijd eigendom van Carro.

Wil je bestaande illustraties gebruiken dan kan dat na overleg met mij of met Pictoright (zie meer info hieronder). Er wordt tegenwoordig via internet veel gedeeld en dat is natuurlijk prima en leuk mits het niet voor commerciële doeleinden gebruikt wordt (denk aan drukwerk, merchandise etc.).

Ik ben aangesloten bij Pictoright, een auteursrechtenorganisatie voor visuele makers in Nederland. Pictoright regelt ook toestemming voor eventuele publicatie van mijn reeds bestaande werk. Je kunt daar terecht als je iets van mijn werk wilt publiceren (voor een boek, tijdschrift,  brochure, website of ander product). Kijk bij ledenlijst onder mijn naam Carro Lenselink en volg verdere instructies op hun site.

Laten we allemaal met respect met elkaar en elkaars werk omgaan!

Deel je illustraties van mij via internet: Dank! Vergeet dan niet mijn naam te vermelden en mij te taggen (en te linken naar mijn website 🙂 )

Hieronder nog eens mijn leveringsvoorwaarden mocht je een op maat gemaakte illustratie (willen) bestellen:

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op illustraties en vormgeving door Carro.nl

1. Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen verkrijgt de opdrachtgever door betaling van het overeengekomen honorarium het recht eenmalige exclusieve openbaarmaking van het door de illustrator te vervaardigen werk. Bij hergebruik (eenmalig) van de illustraties wordt 50% van het overeengekomen honorarium in rekening gebracht.

Is er sprake van merchandise (denk aan het gebruik van mijn illustraties op producten die verkocht gaan worden en waar inkomen mee gegenereerd wordt), dan ben ik genoodzaakt om nieuwe afspraken omtrent gebruik en royaltypercentage met de afnemer van de illustraties af te spreken.

2. Indien de territoriale omvang van het gebruik/gebruiksrecht niet is bepaald, wordt dit geacht te zijn beperkt tot het Nederlands taalgebied binnen Europa.

3. Indien geen bepaling van de gebruikstermijn (zijnde de termijn van publicatie) heeft plaatsgevonden, wordt deze, behalve voor illustraties in boeken, geacht te zijn beperkt tot 12 maanden.

4. Indien geen bepaling omtrent de overdracht van auteursrecht heeft plaatsgevonden, wordt dit geacht niet te zijn overgedragen.

4a. Huisstijlen en logo’s zijn originele ontwerpen waarop auteursrecht van de maker berust.  De ontwerper heeft in beginsel daarop het auteursrecht. Dat betekent dat voor veranderingen aan het ontwerp de toestemming van de ontwerper nodig is. Er is ook toestemming van de ontwerper nodig als het ontwerp voor een nieuwe toepassing wordt gebruikt. Bijvoorbeeld het gebruik van een logo voor bijvoorbeeld een zusterorganisatie, of de doorvertaling van een huisstijl naar een winkelconcept.

Er kan een exclusieve licentie om de huisstijl of het logo te gebruiken waar het voor bedoeld worden afgesloten. De ontwerper kan de auteursrechten ook, eventueel tegen een vergoeding, aan de opdrachtgever overdragen zodat deze voortaan de eigendom van het ontwerp heeft. Een rechtenoverdracht en sinds 1 juli 2015 ook een exclusieve licentieverlening moeten schriftelijk worden overeengekomen. De oorspronkelijke maker behoudt altijd zijn zogenaamde persoonlijkheidsrechten, ook na een overdracht van de exploitatierechten.

5. Indien geen bepaling omtrent de overdracht van eigendomsrecht heeft plaatsgevonden, wordt dit geacht niet te zijn overgedragen.

6. Indien geen bepaling omtrent de duur van exclusiviteit heeft plaatsgevonden, wordt deze te zijn beperkt tot 12 maanden.

7. Betalingsvoorwaarden: 50% vóór aanvang van de opdracht. Betalingen dienen te geschieden per direct met ingang van de factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever over het netto factuurbedrag vanaf de factuurdatum een rente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd en is de opdrachtgever tevens verschuldigd de buitengerechtelijke incassokosten, te stellen op minimaal 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 115.

8. De opdrachtgever en de illustrator zullen in geval van meerwerk of onvoorziene uitloop in gezamenlijk overleg een additioneel honorarium bepalen. Meerwerk of uitloop ten gevolge van wijziging van de opdracht of wijziging van de briefing zal worden gehonoreerd op basis van het voor de illustrator gebruikelijke honorarium.

9. Bij het overeengekomen honorarium zijn maximaal 2 schetsrondes inbegrepen. Bij iedere volgende schetsronde wordt 25% van het overeengekomen honorarium in rekening gebracht, en bij ingrijpende (een totaal ander beeld dan eerder overeengekomen) redactionele correcties 50%.

10. De opdrachtgever vrijwaart de illustrator voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende het door de opdrachtgever verstrekte referentiemateriaal zoals foto’s, tekeningen en dergelijke, alsmede t.a.v. ongewilde beschadiging, verlies of vernietiging van materialen en/of gegevens door de opdrachtgever ter beschikking gesteld.

11. De illustrator garandeert dat het geleverde werk origineel is en vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken t.a.v. auteursrechten, tenzij gelijkenis wordt vereist en met inachtneming van het bepaalde in art.10. In geval gelijkenis wordt vereist vrijwaart de opdrachtgever de illustrator voor aanspraken door derden te dier zaken.

12. De illustrator is te allen tijde gerechtigd zijn werk te signeren. Bij commercieel gebruik dient naamsvermelding in goed overleg met de illustrator geregeld te worden. Bij redactioneel gebruik is naamsvermelding voorwaarde. Bij niet nakomen van deze voorwaarde wordt het bedrag verschuldigd aan publicatierechten met 100% verhoogd, met een minimum van € 160.

13. Bij annulering van de opdracht (na ondertekening van de offerte) om welke reden dan ook is de opdrachtgever volledige honorering verschuldigd, tenzij aantoonbaar sprake is van wanprestatie van de zijde van de illustrator.

14. Schetsen blijven eigendom van de illustrator. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot enige reproductie of openbaarmaking van deze schetsen, of delen daarvan, in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de illustrator.

15. De illustrator verplicht zich het werk 2 jaar ter beschikking te houden van de opdrachtgever.

16. Het is de opdrachtgever niet toegestaan, zonder toestemming van de illustrator, veranderingen in de illustraties aan te (laten) brengen.

17. In geval van verlies van-of schade toegebracht aan het originele werk dat zich in middelijk of onmiddellijk houderschap van de opdrachtgever bevindt, is deze verplicht de daaruit voor de illustrator voortvloeiende schade te vergoeden. Deze schade bedraagt minimaal 2 maal het bedongen of gebruikelijke honorarium voor een eventueel reeds overeengekomen openbaarmaking, met een minimum van € 680.

18. Een opdrachtgever die zonder toestemming van de illustrator een werk anders dan is overeengekomen openbaar maakt, is hiervoor per openbaarmaking een vergoeding verschuldigd van 2 maal het bedongen of gebruikelijke honorarium.

19. Een opdrachtgever zal de illustrator kosteloos een aantal exemplaren van de publicatie, of van het betreffende onderdeel daarvan, doen toekomen, zodra publicatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden.

20. Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen als bedoeld in art.7 niet nakomt, vervallen met het verstrijken van de betalingstermijn alle door de opdrachtgever verkregen rechten. Dit houdt mede in dat het de opdrachtgever alsdan niet is toegestaan het hem ter beschikking gestelde werk voor reproductiedoeleinden te gebruiken.

21. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Bekijk ook mijn Privacyverklaring.